Prif gynhyrchion

ab040101

Mae'r gefnogaeth gwasg elastig ac anadlu yn darparu amddiffyniad a thriniaeth gyffredinol ar gyfer poen yn y waist a achosir gan straen cyhyrau meingefnol a dirywiad meingefnol. Mae'r math hwn o gefnogaeth gwasg yn gymharol gyffyrddus ac yn agos iawn at y corff. Gallwch, gallwch ddefnyddio cefnogaeth waist galed iawn i amddiffyn y asgwrn cefn meingefn yn well. Ac ar gyfer colli pwysau, trimmer waist slimming chwys yw'r dewis gorau. Helpwch chi i chwysu mewn amser byr ac yfed mwy o galorïau. Mae yna hefyd therapi magnetig, gellir dewis cefnogaeth is-goch a ffisiotherapi arall yn ôl eich sefyllfa eich hun. 

Cefnogaeth pen-glin

Mae gan y brace pen-glin dair prif swyddogaeth: brecio, cadw gwres, a gofal iechyd.
Mae cymal y pen-glin yn gweithredu fel clustog i ddosbarthu pwysau. Mae ymarfer corff yn rhoi gormod o bwysau ar y pen-glin, a all achosi afiechyd yng nghymal y pen-glin. Gyda brace pen-glin, gellir gosod y patella mewn safle cymharol sefydlog i sicrhau nad yw'n hawdd cael ei anafu. Os anafir cymal y pen-glin, gall defnyddio padiau pen-glin sydd wedi'u brecio'n drwm leihau ystwythder y pen-glin a lleihau ystwythder y pen-glin, a thrwy hynny amddiffyn cymal y pen-glin rhag gwaethygu ymhellach.
Mae cymalau pen-glin yn gymharol fregus yn y gaeaf. Gallwch ddefnyddio padiau pen-glin i gadw'ch pengliniau'n gynnes a sicrhau cylchrediad gwaed arferol i'r pengliniau. Mae pobl oedrannus yn eu gwisgo yn y gaeaf i amddiffyn eu pengliniau rhag arthritis. Gall glynu wrth wisgo yn y tymor hir atal cryd cymalau. Adran salwch
Mewn chwaraeon, oherwydd ystumiau amrywiol, mae'n hawdd achosi anafiadau neu straen amrywiol ar y 

ab040101

cymalau pen-glin. Mae'r padiau pen-glin yn ffitio'r pengliniau i sefydlogi'r pengliniau yn ystod yr ymarfer a lleihau poen pen-glin. Gall y padiau pen-glin rydyn ni'n eu cynhyrchu wasgaru'r cywasgiad yn effeithiol Mae'r pwysau ar y pen-glin yn lleihau'r posibilrwydd o anafiadau chwaraeon.

Cywirydd ystum

ab040101

Helpwch i losgi braster, ymarfer corff am 10 munud, chwysu am hanner awr, gwella effeithlonrwydd llosgi braster, ymarfer corff cyflym i ganol tenau.
Defnyddiwch rwber neoprene i wneud y tu mewn, gwisgo ac yna gall ymarfer corff gasglu gwres y wasg yn effeithiol, ond ni fydd yn mygio.
Yn adfer crymedd naturiol y corff, yn tryledu pwysau asgwrn cefn, yn lleddfu blinder, gall amddiffyn y gwddf a'r waist yn effeithiol, a gall gyflawni effaith lleoli saim a siapio'n hawdd

Cefnogaeth arddwrn

Mae'r brace arddwrn yn cael effaith sylweddol wrth leihau chwydd, amddiffyn y rhan sydd wedi'i hanafu, a chaniatáu i'r rhan anafedig wella. Ar yr un pryd, gall y brace arddwrn arafu effaith yr arddwrn wrth chwarae chwaraeon. Mae chwaraewyr sydd â chryfder is fel arfer yn dewis gêr amddiffynnol penodol. Er mwyn lleihau effaith y raced ar yr arddwrn a'r fraich, gellir gwisgo'r raced â llinyn meddal ac ychwanegu sioc. Mae'n atal camlinio cymalau arddwrn ac yn hyrwyddo cylchrediad y gwaed. Gall gwisgo band arddwrn leddfu’r pwysau ar yr arddwrn a’r grym effaith enfawr i osgoi anafiadau arddwrn yn effeithiol. Mae ganddo'r swyddogaeth o atal straen a dadleoliad
Ardal y cais
Gwella safle amhriodol, gwaith eisteddog, ysigiadau ar y cyd, amddiffyn ymarfer corff GYM

ab040104